Skip to main content

Scéalaí Cónaithe 2023

16/06/23 16:45

Scéalaí Cónaithe

Tá iarratais á lorg ag Comhairle Contae Chill Chainnigh ar Scéalaí Cónaitheach. Mairfidh an chónaitheacht ó Mheán Fómhair go Nollaig 2023, agus déanfaidh Seirbhís Leabharlainne Chomhairle Contae Chill Chainnigh í a bhainistiú.

Cuirfidh an Scéalaí Cónaithe clár gníomhaíochtaí ar fáil a bheidh deartha chun litearthacht a chur chun cinn agus chun taitneamh a bhaint as an léitheoireacht agus as úsáid na leabharlainne a chothú i measc leanaí agus daoine óga. 

Achoimre ar an gCónaitheacht

Is éard a bheidh i gceist leis an gcónaitheacht ná rannpháirtíocht le leanaí trí ghrúpaí pobail agus scoileanna, a bheidh dírithe ar a leabharlann áitiúil. Soláthróidh an chónaitheacht deiseanna freisin do thuismitheoirí agus do leanaí iniúchadh agus taitneamh a bhaint as léitheoireacht agus gníomhaíochtaí eile litearthachta teaghlaigh le chéile.

Forbróidh an cónaitheoir, i gcomhpháirtíocht le Seirbhís Leabharlainne Chomhairle Contae Chill Chainnigh, clár gníomhaíochta le seachadadh thar thréimhse na cónaitheachta, as a dtiocfaidh torthaí comhaontaithe. Soláthróidh an cónaitheoir tuarascálacha míosúla gníomhaíochta, tuarascáil eatramhach tar éis 8 seachtaine agus tuarascáil chuimsitheach ag deireadh na tréimhse cónaitheachta.

Cuirfear buiséad comhaontaithe ar fáil don chónaitheoir chun clár imeachtaí a fhorbairt.

Mairfidh an chónaitheacht ar feadh tréimhse 4 mhí ó Mheán Fómhair 2023 agus beidh 21 uair an chloig ullmhúcháin agus uaireanta teagmhála in aghaidh na seachtaine i gceist leis thar 16 seachtaine ó 4 Meán Fómhair – 22 Nollaig. Beidh an clár inseachadta ar fud ár seirbhís leabharlainne, trí leabharlanna Chaisleán an Chomair, Chathair Chill Chainnigh agus Ghráig na Manach.

Tá sonraí faoin bpróiseas iarratais ar fáil anseo nó trí ríomhphost a sheoladh chuig info@kilkennylibrary.ie. 

Nós Imeachta Iarratais

Tabhair faoi deara gur chóir iarratais a dhéanamh tríd an eolas seo a leanas a sheoladh mar AMHÁIN ceangaltán amháin (i bhformáid PDF nó Word) ag ionchorprú an fhaisnéis riachtanach go léir thíos:

  • - CV cothrom le dáta, lena n-áirítear ainmneacha agus sonraí teagmhála dhá theistiméireachtaí gairmiúla;
  • - Aighneacht scríofa inspéise a thugann breac-chuntas ar smaointe ceardlainne agus cuir chuige don chónaitheacht. (1,000 focal ar a mhéad)
  • - Samplaí d’obair chomhchosúil agus ábhartha roimhe seo go háirithe ag obair i réimse na litearthachta agus daoine óga, lena n-áirítear an bealach is fearr a d’oirfeadh duit don ról (2 leathanach ar a mhéad).                                              

Nuair a bheidh ceangaltán curtha le chéile, seol d’iarratas doiciméad aonair chuig aisling.kelly@kilkennylibrary.ie

Cinntigh le do thoil go n-úsáideann tú an tagairt seo a leanas: 'Scéalaí Cónaitheach' i líne ábhair do ríomhphost iarratais.

Ba cheart na doiciméid iarratais chomhlánaithe a chur ar aghaidh le ríomhphost le bheith ann tráth nach déanaí ná 5pm Déardaoin 13ú iúil 2023. Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha.

Achoimre ar na príomhdátaí:

  • Déardaoin 15 Meitheamh – Glao ar aighneachtaí
  • Déardaoin 13 Iúil – Spriocdháta d’iarratais
  • Luath Lúnasa – Agallaimh – dátaí le deimhniú.
  • 4 Meán Fómhair – dáta tosaithe molta.