Skip to main content

Ráiteas Príobháideachta

Seirbhís Leabharlainne Chomhairle Contae Chill Chainnigh Ráiteas Príobháideachta ar Chosaint Sonraí.

Cé muid agus cén fáth a dteastaíonn do chuid faisnéise uainn?

Féachann Comhairle Contae Chill Chainnigh le forbairt eacnamaíoch, shóisialta agus chultúrtha Chontae Chill Chainnigh a chur chun cinn agus trí é sin a dhéanamh cur go mór le feabhas a chur ar chaighdeán maireachtála mhuintir Chontae Chill Chainnigh.

Is í Seirbhís Leabharlainne Chill Chainnigh feidhm na Comhairle atá freagrach as feidhmeanna reachtúla na Comhairle a chomhlíonadh maidir le seirbhísí leabharlainne.

Tá soláthar seirbhísí ar ardchaighdeán, atá oiriúnaithe chun freastal ar riachtanais ár gcustaiméirí go léir, fós ar cheann de phríomhchuspóirí Chomhairle Contae Chill Chainnigh agus tá sé san áireamh inár bPlean Corparáideach. Áiríonn an tseirbhís ardchaighdeáin seo ní hamháin leibhéal agus cáilíocht na seirbhíse a thugtar dár gcustaiméirí, ach freisin cáilíocht ár bpróiseas cinnteoireachta, éifeachtúlacht agus éifeachtacht ár n-oibríochtaí corparáideacha, caighdeán ár n-áiseanna agus ár gcumas oiriúnú go leanúnach. timpeallacht ag athrú.

Chun an raon seirbhísí is éifeachtaí agus is spriocdhírithe a sholáthar chun freastal ar riachtanais shaoránaigh, phobail agus ghnóthaí Chontae Chill Chainnigh beidh orainn cineálacha áirithe faisnéise faoi dhaoine agus eagraíochtaí a bhailiú, a phróiseáil agus a úsáid. Ag brath ar an tseirbhís atá á lorg nó a sholáthar féadfaidh an fhaisnéis atá á lorg ‘sonraí pearsanta’ a áireamh mar atá sainmhínithe ag na hAchtanna um Chosaint Sonraí agus ag an Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (GDPR) agus d’fhéadfadh baint a bheith aige le húsáideoirí seirbhíse reatha, san am a chuaigh thart agus amach anseo; caite; fostaithe reatha agus ionchasacha; soláthraithe; agus baill den phobal a fhéadfaidh dul i mbun cumarsáide lenár bhfoireann. Ina theannta sin, d’fhéadfadh go n-iarrfaí ar an bhfoireann, ó am go chéile, cineálacha áirithe sonraí pearsanta a bhailiú, a phróiseáil agus a úsáid chun ceanglais rialála nó reachtacha a chomhlíonadh.

Mar bhall/úsáideoir leabharlainne próiseálann Seirbhís Leabharlainne Chomhairle Contae Chill Chainnigh do shonraí pearsanta agus seirbhísí leabharlainne á soláthar dá limistéar.

Déanann an ráiteas seo cur síos ar na cineálacha faisnéise a bhailímid uait, conas a úsáideann muid í, conas a roinnimid í le daoine eile, cé chomh fada agus a choimeádaimid do chuid faisnéise, do chearta, conas is féidir leat an fhaisnéis atá againn a bhainistiú agus conas is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn .

Féadfaidh ábhar an ráitis seo athrú ó am go chéile, is féidir an leagan is déanaí a fháil  anseo agus ag deasc na leabharlainne inár gcraobhacha.

Cén fáth a bhfuil ráiteas príobháideachta againn?

 • Ár dtiomantas daingean do phríobháideachas a léiriú
 • Chun a chinntiú duit go gcinnteoimid slándáil na sonraí a sholáthraíonn tú dúinn.

Is é gealltanas Sheirbhís Leabharlainne Chomhairle Contae Chill Chainnigh duit gurb iad na sonraí pearsanta a d’fhéadfadh a bheith ort a sholáthar dúinn:

 • Faighte go dleathach, go cothrom agus ar bhealach trédhearcach.
 • Faighte chun críocha sonraithe, follasacha agus dlisteanacha amháin. 
 • Leordhóthanach, ábhartha agus teoranta don mhéid atá riachtanach don chríoch dár fuarthas é.
 • Taifeadta, stóráilte go cruinn agus go slán agus coinnithe cothrom le dáta nuair is gá.
 • Ní choimeádtar é ach an fhaid is gá chun na gcríoch dá bhfuarthas é.
 • Coimeádta i bhfoirm a cheadaíonn aithint an ábhair sonraí.
 • Próiseáilte ar bhealach amháin a áirithíonn slándáil iomchuí na sonraí pearsanta lena n-áirítear cosaint ar phróiseáil neamhúdaraithe nó neamhdhleathach.

Polasaí Cosanta Sonraí

Mínítear i mBeartas Cosanta Sonraí Chomhairle Contae Chill Chainnigh an chaoi a bhfuilimid tiomanta do shlándáil aon sonraí pearsanta a sholáthraíonn tú dúinn a chinntiú.

Is féidir teacht ar chóip den Bheartas um Chosaint Sonraí anseo.

Cén fhaisnéis a bhailímid?

Faisnéis a thugann tú dúinn nuair a thagann tú chun bheith mar bhall den tSeirbhís Leabharlainne sa bhrainse nó ar líne, nó má dhéanann tú teagmháil linn trínár suíomh Gréasáin.

Faisnéis a sheolann tú go díreach laistigh de chomhfhreagras nó ríomhphoist chuig pointí seirbhíse leabharlainne

Eolas a fhaighimid ón úsáid a bhaineann tú as ár seirbhísí leabharlainne.

Faisnéis a thugann tú dúinn más Soláthraí Leabharlainne tú

Íomhánna CCTV a ndéantar monatóireacht/taifeadadh orthu de réir ár mBeartas TCI ar féidir teacht air anseo.

Conas a úsáidimid an fhaisnéis seo

Chun seirbhís éifeachtach leabharlainne a sholáthar is féidir an fhaisnéis a bhailímid agus a choinnímid fút a úsáid chun:

 • rochtain a sholáthar ar sheirbhís iasachtaithe agus iarratais leabharlainne trínár gcóras leabharlainne náisiúnta
 • meabhrúcháin, fógraí, nuashonruithe agus faisnéis ar sheirbhísí agus imeachtaí srl. a sholáthar do chomhaltaí
 • cur ar do chumas rochtain a fháil ar sheirbhísí tríú páirtí a bhaineann le leabharlann
 • áirithintí a cheadú agus rochtain ar ríomhairí pearsanta agus ar an Idirlíon, agus úsáid Wi-Fi na leabharlainne
 • úsáid seirbhísí priontála a cheadú
 • áirithintí a cheadú agus freastal ar imeachtaí
 • íocaíochtaí a phróiseáil m.sh. táillí ar earraí caillte etc.
 • cur ar chumas Chomhairle Contae Chill Chainnigh íocaíochtaí do Sholáthraithe Leabharlainne a phróiseáil
 • Féadfar íomhánna TCI a úsáid chun críocha cionta coiriúla a chosc, a imscrúdú, a bhrath nó a ionchúiseamh agus ar mhaithe le sábháilteacht na foirne agus an phobail.

 

Ballraíocht Leabharlainne

Iarrtar ar gach iarratasóir ar Bhallraíocht Leabharlainne faisnéis a sholáthar lena n-áirítear na catagóirí sonraí seo a leanas;

 • Ainm (Sloinne & Céadainm)
 • Seoladh lena n-áirítear Eircode
 • Dáta breithe
 • Seoladh r-phoist
 • Uimhir Ghutháin/Phóca
 • Tuismitheoir/Caomhnóir Ainm iomlán (Faoi 18 mbliana amháin)
 • Seoladh Tuismitheora/Caomhnóra (Faoi 18 mbliana amháin)
 • PIN

Tá an bhallraíocht bliantúil.

Déileálfar le haon fhaisnéis phearsanta a chuirtear ar fáil de réir na gcaighdeán is airde slándála agus rúndachta, de réir na nAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 go 2018.

Córas Bainistíochta Leabharlainne

 Is é Forbairt Leabharlann an fheidhm GBRÁ atá freagrach as feidhmeanna reachtúla GBRÁ a chomhlíonadh maidir le seirbhísí leabharlainne. Mar chuid den ról seo, déanann GBRÁ (Forbairt Leabharlanna) an córas ríomhaireachta a úsáidtear chun tacú le seirbhís iasachtaithe líonra leabharlann poiblí údarás áitiúil na hÉireann a sholáthar, a shainiú agus a rialú. Tugtar an Córas Bainistíochta Leabharlainne (LMS) ar an gcóras seo.

Is féidir leat rochtain a fháil ar an LGMA/Leabharlanna Éireann ráiteas príobháideachais um chosaint sonraí anseo.

Comhroinnt Sonraí Pearsanta

Féadfaimid do Shonraí Pearsanta a roinnt le tríú páirtithe roghnaithe, lena n-áirítear mar shampla ISA, NMN, An Garda Síochána, Ionadaithe Dlí agus gníomhaireachtaí rialtais eile, nuair is gá sin a dhéanamh de réir an dlí. Roinntear sonraí le Leabharlanna Údaráis Áitiúla na hÉireann eile chun an córas leabharlainne náisiúnta agus seirbhísí leabharlainne roinnte a sholáthar.

Soláthraíonn Leabharlann Chomhairle Contae Chill Chainnigh rochtain dá baill leabharlainne ar sheirbhísí ar líne a sholáthraíonn tríú páirtithe. Féach www.kilkennylibrary.ie le haghaidh liosta iomlán de agus rochtain ar an gcéanna.

Baileoidh siad sonraí pearsanta fút lena n-áirítear uimhir do chárta leabharlainne chun a gcríoch féin. Ní roinneann Seirbhís Leabharlainne Chomhairle Contae Chill Chainnigh do shonraí pearsanta leis na tríú páirtithe seo. Tá cead ag cuid acu – nuair is gá – míreanna áirithe faisnéise a sheiceáil i gcoinne ár gcóras leabharlainne chun a mbailíocht a dhearbhú.

Ba cheart duit tagairt a dhéanamh dá ráitis phríobháideachais le haghaidh faisnéise faoina ndéanann siad le do shonraí agus cad iad na cearta atá ar fáil duit.

Táirgí/seirbhísí soláthraithe tríú páirtí ar nós bothanna féinseirbhíse leabharlainne, seirbhísí áirithinte PC agus Wi-Fi agus nasc rialaithe rochtana Mo Leabharlann Oscailte chuig ár gCóras Bainistíochta Leabharlainne chun críocha fíoraithe nó chun an fhaisnéis riachtanach a tharraingt nuair a scanadh/iontráil tú do chárta leabharlainne uimhir barrachóid agus do PIN chun an tseirbhís a rochtain.

Úsáideann an tseirbhís Leabharlainne freisin seirbhísí soláthraithe tríú páirtí chun monatóireacht agus cothabháil a dhéanamh ar chórais TCI/Slándáil, a phróiseálann sonraí pearsanta. Déantar monatóireacht/taifeadtar ar íomhánna TCI chun coireacht a chosc agus a imscrúdú, slándáil an phobail agus fostaithe agus sláinte agus sábháilteacht.

An Bunús Dlí le Sonraí Pearsanta a Phróiseáil

Is sa reachtaíocht seo a leanas den chuid is mó atá an bunús dlí le próiseáil sonraí pearsanta ag an tSeirbhís Leabharlainne:

 • Faoi Airteagal 6(1)(a) agus (e) GDPR agus
 • An tAcht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair 2005
 • Alt 66 den Acht Rialtais Áitiúil 2001
 • An tAcht Rialtais Áitiúil, 2001 – Cuid 9, Caibidil 3 – Feidhmeanna Leabharlainne agus Cartlainne
 • An tOrdú um Bunú Gníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil 2012 – Ionstraim Reachtúil 290 de 2012
 • An tOrdú fán Acht Rialtais Áitiúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2012 (Feidhmeanna na Comhairle Leabharlanna a Aistriú), 2012 – Ionstraim Reachtúil 423 de 2012.

D’fhéadfadh líon teoranta imthosca a bheith ann ina mbraitheann an tSeirbhís Leabharlainne ar thoiliú chun sonraí pearsanta a phróiseáil. I gcúinsí den sórt sin tá an ceart ag an duine is ábhar do na sonraí toiliú le próiseáil a shonraí pearsanta a tharraingt siar tráth ar bith. Sa chás go bhfuil catagóirí speisialta faisnéise á bpróiseáil gheobhaidh Roinn na Leabharlainne toiliú sainráite an damhna sonraí maidir le próiseáil den sórt sin ach amháin mura gceanglaítear é sin de réir an dlí nó go dteastaíonn na sonraí pearsanta chun sláinte an duine is ábhar do na sonraí a chosaint i gcás éigeandála.

Fógra faoi Imeachtaí Leabharlainne

Ní théimid i dteagmháil leat ach amháin má tá do thoiliú tugtha agat chun fógraí a fháil maidir le húsáid na seirbhíse agus/nó chun imeachtaí / nuashonruithe seirbhísí leabharlainne a fháil. Tá sé de cheart agat do thoiliú a tharraingt siar am ar bith trí theagmháil a dhéanamh leis an tSeirbhís Leabharlainne.

Beartas Coinneála Taifead

Tá cleachtais na Seirbhíse Leabharlainne maidir le sonraí pearsanta a choinneáil á dtreorú ag Beartas Coinneála Náisiúnta na Gníomhaireachta Bainistíochta Rialtais Áitiúil (GBRÁ) do Thaifid Údaráis Áitiúil agus aon nuashonruithe a eisíonn GBRÁ. Tá cóipeanna de na doiciméid seo ar fáil anseo

Ní choinnítear Íomhánna TCI níos faide ná mar a mheastar a bheith riachtanach chun na críocha dá bpróiseáiltear iad. Dá bhrí sin, mura bhfuil na híomhánna ag teastáil chun eachtra a imscrúdú, nó i gcás ina bhfuil na sonraí ag teastáil chun críocha fianaise agus/nó imeachtaí dlíthiúla, ní choinneofar iad thar 28 lá ar a mhéad. Tar éis 28 lá déanfar an scannán a fhorscríobh go huathoibríoch.

Tá tuilleadh eolais maidir le próiseáil sonraí Pearsanta, ag baint úsáide as córais TCI agus Faireachais le fáil inár bpolasaí TCI atá ar fáil anseo.

Do Chearta

Tá sé de cheart agat rochtain a iarraidh ar shonraí pearsanta a choinnítear fút, deimhniú a fháil maidir le cibé an bhfuil sonraí a bhaineann leat ann, go gcuirfí ar an eolas tú maidir le hábhar agus foinse na sonraí agus seiceáil a gcruinneas. Ina theannta sin, má fhaightear amach go bhfuil na sonraí atá i seilbh againn míchruinn tá sé de cheart agat sonraí pearsanta atá i seilbh Chomhairle Contae Chill Chainnigh a athrú, a bhaint, a bhac nó cur i gcoinne úsáid na sonraí sin. I gcúinsí áirithe d’fhéadfadh moill a chur nó deireadh a chur le rochtain ar sheirbhís nuair a cheanglaítear na sonraí de réir an dlí nó chun críocha bunriachtanacha a bhaineann le seirbhís a sholáthar duit má chuirtear bac ar rochtain ar shonraí.

Tabhair faoi deara le do thoil chun cabhrú le do phríobháideachas a chosaint; déanaimid bearta chun d'aitheantas a fhíorú sula ndeonaítear rochtain ar shonraí pearsanta. Chun do chearta a fheidhmiú, lean an nasc anseo. 

Ceart Comhlíonta chuig Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí

Mura bhfuil tú sásta le toradh an fhreagra a fuair tú ó Chomhairle Contae Chill Chainnigh maidir le d’iarratas, tá tú i dteideal gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí a fhéadfaidh an cheist a fhiosrú ar do shon.

Is é suíomh Gréasáin an Choimisinéara Cosanta Sonraí ná www.dataprotection.ie nó is féidir leat teagmháil a dhéanamh lena nOifig ag:

Uimhir teileafón:         0761 104 800 nó Áitiúil 1890 252 231

R-phost:                         info@dataprotection.ie

Suíomh gréasáin:                     www.dataprotection.ie

Seoladh Poist:         An Coimisiún um Chosaint Sonraí, Teach na Canálach, Bóthar an Stáisiúin, Cúil an tSúdaire, Co. Laoise, R32 AP23

Tuilleadh eolais

Tá tuilleadh eolais agus comhairle ar fheidhmiú an doiciméid bheartais agus nósanna imeachta seo ar fáil ón Oifigeach Cosanta Sonraí, Comhairle Contae Chill Chainnigh.

 

Is iad seo a leanas sonraí teagmhála Oifigeach Cosanta Sonraí Chomhairle Contae Chill Chainnigh:

Uimhir teileafón:         + 353 56 7794277

R-phost: dataprotection@kilkennycoco.ie

Suíomh gréasáin:                     www.Kilkennycoco.ie

Seoladh Poist: Comhairle Contae Chill Chainnigh, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh R95 A39T

Monatóireacht agus Athbhreithniú

Beidh forálacha atá sa ráiteas seo faoi réir faireacháin agus athbhreithnithe leanúnaigh.