Skip to main content

Téarmaí agus Coinníollacha Ballraíocht Sheirbhís Leabharlainne Chomhairle Contae Chill Chainnigh

Téarmaí agus Coinníollacha Ballraíocht Sheirbhís Leabharlainne Chomhairle Contae Chill Chainnigh

Ag dul isteach sa leabharlann

Ní mór do dhuine foirm iarratais a chomhlánú, ar líne nó go pearsanta chun bheith páirteach. Is féidir le daoine a théann ar líne rochtain a fháil ar an gcuid is mó dár seirbhísí ar líne láithreach. Chun míreanna fisiceacha a fháil ar iasacht nó a iarraidh m.sh. leabhair, DVDanna srl. ní mór dóibh cuairt a thabhairt ar leabharlann agus aitheantas fótagrafach a thabhairt ar aird (cé hé/hí) agus cruthúnas ar an seoladh reatha (áit ina bhfuil cónaí orthu).

Caithfidh leanaí agus daoine óga faoi ocht mbliana déag d’aois cead tuismitheora nó caomhnóra a fháil chun dul isteach sa leabharlann. Tá tuismitheoirí/caomhnóirí freagrach as a bpáistí sa leabharlann, as roghanna a bpáistí agus as úsáid ábhar agus seirbhísí leabharlainne, lena n-áirítear rochtain ar an Idirlíon.

Is féidir le daoine fásta agus daoine a bhfuil ticéad duine fásta acu rochtain a fháil ar an Idirlíon sa leabharlann, faoi réir bheartas Idirlín Leabharlann Chill Chainnigh agus bheartas Wi-Fi Leabharlann Chill Chainnigh.

Is duine aonair do chárta leabharlainne. Ní fhéadfaidh aon duine eile é a úsáid. Beir leat do chárta chuig an leabharlann gach uair a thugann tú cuairt.

Iarrtar ort foireann na leabharlainne a chur ar an eolas, a luaithe is féidir, maidir le haon athrú ar shonraí ballraíochta nó má chailltear cárta leabharlainne.

Coinníollacha Ballraíochta

Tabharfaidh ballraíocht deis duit na seirbhísí leabharlainne a úsáid mar a leanas:

Aosach: rochtain ar gach bailiúchán leabharlainne, seirbhísí agus ar an Idirlíon *

Leanbh faoi 12: rochtain ar leabharlann na leanaí, ar DVDanna suas go rátáil PG, agus ar sheirbhísí Idirlín, nuair a bhíonn duine fásta in éineacht leis. * Tá toiliú tuismitheora ag teastáil don chatagóir ballraíochta seo.

Daoine Fásta Óga 12-14: rochtain ar leabharlann na leanaí agus daoine fásta óga, ar DVDanna suas go dtí rátáil 12, agus ar sheirbhísí Idirlín.* Tá cead tuismitheora ag teastáil don chatagóir ballraíochta seo.

Daoine Fásta Óga 15-17: rochtain ar an leabharlann do dhaoine fásta, ar DVDanna suas go dtí rátáil 15, agus ar sheirbhísí Idirlín.* Tá cead tuismitheora ag teastáil don chatagóir ballraíochta seo.

* (Féach Polasaithe Idirlín agus Wi-Fi Leabharlann Chill Chainnigh

Ní mór duit Cód Iompraíochta na Leabharlainne a urramú i gcónaí agus áiseanna na leabharlainne á n-úsáid agat.

Ní mór duit coinníollacha an Achta Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar 2000 a chomhlíonadh.

Feidhmíonn leabharlanna poiblí laistigh den chreat reachtúil maidir le gach seirbhís lena n-áirítear an Cód Iompair do chosaint agus do chosaint leanaí i leabharlanna poiblí 2014. Ní mór d’úsáideoirí leabharlainne cloí leis na ceanglais ghaolmhara go léir.

 PIN

Eiseofar PIN le do chárta ballraíochta nuair a théann tú isteach sa leabharlann. Beidh an uimhir seo ag teastáil chun aon cheann dár ríomhairí pearsanta nó seirbhísí ar líne a úsáid.

Is féidir PINS a athshocrú ar líne ar OPAC na leabharlainne.

Is ortsa atá an fhreagracht a chinntiú nach roinntear do UAP le haon duine eile, nach bhfuil sé scríofa ar do chárta leabharlainne nó áit ar bith a chuirfeadh sábháilteacht do UAP i mbaol.

Tuairisceáin agus Athnuachan

Gheobhaidh tú meabhrúcháin agus ríomhphoist thar téarma chun tú a spreagadh chun míreanna a chur ar ais chuig an leabharlann. Seol ar ais na míreanna ar nó roimh a ndáta dlite le ligean d’úsáideoirí eile na leabharlainne iad a fháil ar iasacht. Lean ort le do chuid earraí a athnuachan ar líne, ar an nguthán nó go pearsanta ag do bhrainse áitiúil.

Seol ar ais míreanna atá thar téarma nuair a fhaigheann tú fógra thar téarma. Má tá fadhb ag baint leis an mír a sheoladh ar ais, déan teagmháil le ball foirne leabharlainne chun é seo a phlé.

Mura gcuireann tú mír ar ais nó mura ndéanann tú teagmháil le ball foirne leabharlainne chun mír thar téarma a phlé sula bhfaighidh tú an tríú meabhrúchán, cuirfear bac ar do chárta aon rud eile a thógáil amach nó a athnuachan, lena n-áirítear r-leabhair agus ríomhleabhair chlosleabhair. Ní féidir pribhléidí iasachtaithe a thabhairt ar ais go dtí go dtugtar an t-earra atá thar téarma ar ais, nó go bhfuil teagmháil déanta agat le ball foirne leabharlainne chun an cheist a phlé.

Is féidir leat sonraí do bhallraíochta a sheiceáil lena n-áirítear cibé an bhfuil míreanna thar téarma agat tráth ar bith trí logáil isteach i do chuntas ar líne.

Costais Athsholáthair

Ní ghearrfar aon táille athsholáthair ar earraí leanaí a cailleadh nó a ndearnadh damáiste dóibh. Ní iarrfar ar chomhaltaí faoi 18 mbliana d’aois costais athsholáthair a íoc. Ní bhainfidh táillí athsholáthair le haon earraí a chailltear/dochar ar chárta do Dhaoine Fásta Óga.

Iarrfar ort táille athsholáthair a íoc más rud é gur earra fásta ar chárta ballraíochta duine fásta (os cionn 18) an t-earra a cailleadh nó a ndearnadh damáiste dó. Ríomhfar an costas seo mar phraghas ceannaigh na míre.

Is féidir táillí athsholáthair a íoc ag aon bhrainse leabharlainne, is cuma cén áit ar tháinig an mhír.